Våre vilkår og betingelser

VÅRE BETINGELSER
The Sign On Company AS selger kun til registrerte bedrifter,foreninger ol.

Oppgitte Prisene er ekskl. mva, dekor, oppstartskostnad, frakt og eventuelle designkostnader om ikke annet er oppgitt i produkttekstene.
Ved logomerking av varer ligger ansvaret på kunde for å levere eventuelle filer/materiell raskest mulig. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringsdato tilsvarende.

Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk/brodering.
Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet. Design og materiell fremstilt av The Sign On Company AS for kunde reguleres av Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk), og er å anse som The Sign On Company AS sin eiendom. The Sign On Company AS forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens
navn i forbindelse med egen profilering.

Det er en minste bestillingsgrense for de fleste produkter.
Enkelte produkter krever kjøp av hele kartonger.

Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for enkelte produkter. Levert antall faktureres.

Vi sender gjerne vareprøver. Disse blir fakturert og kan ikke returneres.

Våre betalings betingelser er netto pr.14 dager , forutsatt at Deres firma er kredittverdig.

Tilbud og priser
Tilbudet gjelder i 15 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager.

Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser og valutakurser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig.

Prisendringer kan forekomme grunnet endringer i våre kostpriser som følge av endring i valutakurser og råvarepriser.


Levering
Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper.
Som følge av utbruddet av Koronaviruset gjelder følgende midlertidige bestemmelser inntil standardvilkårene måtte bli endret av Selger:
a) Alle leveringsfrister skal anses som indikative med mindre denne bestemmelsen er eksplisitt fraveket i skriftlig ordrebekreftelse.
b) Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes forsinket eller manglende leveranse fra underleverandører eller forsinkelser i transport og logistikk.
c) Det tas forbehold om forsinkelser som følge av utbruddet av Koronaviruset, herunder som følge av ekstraordinært høyt sykefravær hos Selger eller Selgers underleverandører. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som i hovedsak skyldes, direkte eller indirekte, utbruddet av Koronaviruset, enten forsinkelsen skyldes forhold hos Selger, underleverandører eller andre tredjeparter.

Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. Dette gjelder blant annet dersom:
1. Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
2. Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt.
3. Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt.
4. Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden.

Dersom kunden/oppdragsgiver ønsker at tredjepart skal faktureres er kunden/oppdragsgiver fullt ansvarlig for betaling/innfrielse av fakturaen om tredjepart ikke gjør opp for seg.

The Sign On Company As har verneting i Oslo.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til gjeldende regler.

Reklamasjon:

Følgende gjelder for reklamasjoner:
a) Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
b) Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks og senest 7 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
c) Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
d) Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 7 dager etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjoner skal foretas skriftlig og det skal foreligge en skriftlig avtale om hvilke tiltak som skal gjøres.
Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig.


Begrensinger i Selgers erstatningsansvar
Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap.
Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Kjøper skal holde Selger skadesløs for eventuelle krav fra tredjeparter om erstatning for indirekte tap.
Selgers ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget for varen og/eller tjenesten under den aktuelle salgsordren.
Selgers ansvar for forsinkelse er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 10% av vederlaget for varen og/eller tjenesten under den aktuelle salgsordren.

Varer som er avtalt lagret hos oss dekkes av NSAB 2000, men egen brann-, vann- og innbruddsforsikring må i tillegg tegnes av vareeier.